Reģistrācija

Salamana pamācības 6. nodaļa

1 Mans dēls, ja tu par savu tuvāko galvo un ja tu savu roku galvojumam par svešinieku esi devis,
2 tad tu esi ar savas mutes sacīto saistīts, un tava paša mutes vārdi tevi tur savā gūstā.
3 Tad dari, mans dēls, un rīkojies šādi un glāb sevi, jo tu tagad esi pilnīgi nokļuvis sava tuvākā rokās: steidzies, meties viņa priekšā zemē, centies piespiest un skubini savu tuvāko ar lūgšanām!
4 Lai tavas acis neguļ un tavu acu plaksti lai nesnauž!
5 Glāb sevi kā stirna no mednieka un kā putns no putnu ķērēja rokas!
6 Dodies pie skudrām, tu sliņķi, novēro viņu rīcību un mācies!
7 Lai gan viņām nav nedz valdnieka, nedz priekšnieku, nedz citu kungu,
8 viņas tomēr sagādā sev maizi vasarā un iekrāj sev barību ražas ievākšanas laikā.
9 Cik ilgi tu gulēsi, laiskais? Kad tu rausīsies augšā no sava miega?
10 Paguli, paguli vēl drusciņ, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu!

Salamana pamācības 7. nodaļa

1 Mans dēls, iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušļus!
2 Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus un ja tu glabāsi manus likumus kā savu acuraugu, tad tu dzīvosi!
3 Piesien tos pie saviem pirkstiem, uzraksti tos uz savas sirds plāksnes!
4 Uzrunā gudrību, sacīdams:"Tu esi mana māsa!" Un nosauc atziņu par savu draudzeni,
5 lai tu kļūtu pasargāts gan no sveša vīra sievas, gan arī no ikvienas citas, kas lokanu valodu runā.
6 Lūk, es skatījos pa sava nama logu cauri sētas skadriņiem
7 un noraudzījos jaunajos nejēgās, un starp jaunajiem zēniem manu uzmanību saistīja kāds neprātīgs jauneklis,
8 kas pagāja garām zināmam ielas stūrim un novirzījās uz ceļu gar viņas māju
9 vakara krēslā, kad jau bija satumsis un gandrīz jau iestājusies nakts.

Salamana pamācības 8. nodaļa

1 Klau! Vai gudrība nesauc, un vai atziņa neliekas sevi dzirdam?
2 Tiešām, tā stāv kalnu augstumos atklāti ceļā un pat ielas malā.
3 Pie pilsētas vārtiem, kur tajos var ieiet pa durvīm, viņa skaļi kliedz un brēc:
4 "Ak, jūs vīri, ar saviem kliedzieniem es vēršos pie jums, un mani saucieni domāti ļaudīm!
5 Veltījiet, neprātīgie, savu uzmanību gudrībai, un jūs, ģeķi, lieciet manus vārdus sev nopietni pie sirds!
6 Klausaities, jo es gribu runāt svarīgas lietas, un es atdarīšu savu muti taisnībai!
7 Jo manai mutei jārunā patiesība, un manām lūpām jāienīst viss bezdievīgais.
8 Visas manas mutes valodas ir taisnas un īstas - tajās nav nekā viltota, nedz nepareiza.
9 Tās visas tiešām ir skaidras tiem, kas tās saprot, un pareizas tiem, kas tās grib pieņemt.
10 Pieņemiet manas pamācības labāk nekā sudrabu un manu mācību vairāk nekā dārgo un izlasīto zeltu!

Salamana pamācības 9. nodaļa

1 Gudrība darīja sev namu un izcirta septiņus stabus,
2 tā nokāva savus kaujamos lopus, sajauca savu vīnu un saklāja galdu,
3 tā izsūtīja savas kalpones, lai viņas sauc no pilsētas augstajām vietām:
4 "Kas nejēga, lai pošas šurp!" Un neprātīgajam viņa saka:
5 "Nāciet, ēdiet no manas maizes un dzeriet vīnu, ko es esmu ielējusi!
6 Atmetiet neprāta rīcību, tad jūs dzīvosit, un ejiet pa atziņas un prāta ceļu!"
7 Kas brīdina izsmējēju, tas uzkrauj sev kaunu, un, kas bezdievīgo soda, tam būs jāsaņem izsmiekls.
8 Nesodi izsmējēju - viņš tevi ienīst; nosodi un pārmāci prātīgo - un viņš tevi mīlēs.
9 Dod sapratīgajam, tad viņš kļūs savās atziņās vēl dziļāks; pamāci taisnīgo, tad viņš vēl vairāk pieņemsies mācībā.
10 Gudrības sākums ir Tā Kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana.

Salamana pamācības 10. nodaļa

1 Šie ir Salamana izteicieni. - Prātīgs dēls ir tēva prieks, bet negudrs dēls ir savas mātes sirdēsti.
2 Netaisna manta neko nepalīdz, bet taisnīgums glābj no nāves.
3 Tas Kungs neliek taisnā dvēselei badu ciest, bet Viņš noraida bezdievīgo iekāres.
4 Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu.
5 Kas vasarā sakrāj, ir gudrs, bet, kas ražas ievākšanas laikā guļ, paliek kaunā.
6 Taisna cilvēka galvu vainago svētība, bet bezdievīgo izteicienus apklusinās viņu noziegumu sekas.
7 Atcere par taisnajiem paliek svētīgā piemiņā, bet bezdievīgo vārds iznīks.
8 Kam gudra sirds, tas ievēro baušļus, bet, kam ir nejēgas mute, dabū pērienu.
9 Kas nevainīgi dzīvo, dzīvo droši, bet, kas staigā netaisnus ceļus, tas atklāsies savā nepievilcīgajā īstenībā.