Reģistrācija

Dieva desmit baušļi

 

DIEVA DESMIT BAUŠĻI

1.Es Esmu tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no klaušu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

2.Netaisi sev tēlus vai dievekļus nedz pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo Es tas Kungs, tavs Dievs, esmu taisnīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam tiem, kas Mani ienīst. Un dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.

3.Tev nebūs tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā.

4.Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītajā dienā ir sabats, tā Kunga, tava Dieva, dusēšana, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešniekam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās ir tas Kungs radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanīs atrodams, un septītajā dienā tas Kungs atdusējās; tāpēc tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.

5.Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas Kungs, tavs Dievs, ir tev devis.

6.Tev nebūs nokaut.

7.Tev nebūs laulību pārkāpt.

8.Tev nebūs zagt.

9.Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

10.Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.


Kur Bībelē ir uzrakstīti Dieva 10. baušļi?
2.Moz.20:2-17.,         5.Moz.5:6-21.

Kādēļ mums ir dots Dieva Likums?
Romiešiem 3:20.

Vai Kristus atnāca atmest 10. baušļus?
Mateja ev.5:17,18.

Vai varu iztikt bez baušļiem, kad patiesi mīlu otru cilvēku?
Romiešiem  13:8,9.

Vai Kristus atrod kaut ko kopēju starp mīlestību un desmit Dieva baušļiem?
Mat.22:36-40.,   5.Moz.6:5,6.,   3.Moz.19:18.

Ja labi pacenšas, vai var paklausīt Dievam?
Jeremijas 2:22.

Kā varam atbrīvoties no grēka pagātnes?
1.Jāņa vēstule 1:7.

Vai ticot Dieva žēlastībai un glābšanai varam dažreiz nepaklausīt ?
Romiešiem 3:31.,       6:1.

Vai esmu atdevis sevi Jēzum Kristum?
1.Jāņa vēstule 5:1-4.